Hou geld in de knip

Geld niet uitgeven voor luxe.
Conform het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 2013-2016 worden de Dr. Lohmanstraat en Handelskade opnieuw geasfalteerd. Tegelijk wordt de riolering vervangen in de Dr. Lohmanstraat.
Het door de gemeente opgestelde inrichtingsplan is door middel van e-participatie voorgelegd aan de aanwonenden. Door middel van dit forum op de website hebben aanwonenden hun wensen over de Dr. Lohmanstraat en Handelskade kunnen aangeven. Door hun inspraak zijn de inrichtingsvoorstellen aangepast, maar zijn ook wensen genegeerd.
PvdA en W-K  vinden dat dit onderwerp niet leeft, daar er niemand insprak en op de tribune zat, dat is toch wel heel kort door de bocht vindt het GBK. Wij als raadsleden zijn daar toch ook voor gekozen?? En in een situatie waar de tribune te klein is geweest voor een onderwerp, heeft dit mede door W-K, niet bijgedragen om tegemoet te komen aan de wensen van die mensen.(voorbeeld is op te vragen bij het GBK)
Gemeente Belangen Koggenland blijft bij hun standpunt, begrijpt dat onderhoud dient te gebeuren, maar het opwaarderen van een veilige situatie naar een visueel veiligere inrichting is geen garantie voor die veiligheid. Daarbij komt dat er groen opgeofferd wordt voor parkeerplaatsen, daar waar de zichtlijn van deze straat juist een bepalend beeld vormt voor deze straat. Het onderbreken van die zichtlijn door haaks geparkeerde auto’s doet daar enorm afbreuk aan.
Maar de grootste reden om de situatie te behouden zoals die nu, gaat voornamelijk om het feit dat deze  weg, veilig is. Met de voorgestelde fietsstroken dienen de auto’s van de bewoners naast de weg geparkeerd te worden, waardoor men een ruime en brede ‘racebaan’ creëert.  Deze worden dan ook nog onderbroken door zogenaamde middengeleiders voor het veilig oversteken van voetgangers. Echter worden deze middengeleiders eerder snelheidsremmers, waarbij de voetganger een vluchtmogelijk heeft.
Naast de praktische bezwaren, zijn er ook bedenkingen over de investeringen hiervan. Wanneer men de situatie laat (na het onderhoud) zoals die nu is, zullen behoorlijke besparingen, of ook wel uitgaven die niet hadden worden gedaan, gerealiseerd. Met de druk op het binnenhalen van een subsidie van 50.000 Euro,tracht men dit voorstel z.s.m. te kunnen aanbesteden, echter zullen de investeringen dermate lager zijn bij het behoudt van de eigenlijke situatie, dat er veel minder maatschappelijk geld nodig is.
Dat klopt ook als men het rekensommetje toepast, er is globaal aangegeven dat er een besparing ligt van 200.000 euro. Verklarend vanuit de gemeente is dat er weinig overblijft, echter als men de subsidie van een ander project hiervan loskoppelt (122.000) en de veel te hoge nieuw kosten voor bestek (26.000), geven wij rond de 125.000 euro minder uit. Het zou alleen de subsidie en de kosten van de nieuwe bestekberekeningen overbodig maken.
Voor het GBK is het duidelijk, laten zoals het is en geen onnodige investeringen doen voor enkel en alleen luxe.
FacebookTwitter