Windturbines

Streep door zoeklocaties voor windturbines

Demonstranten, met name bewoners uit Berkhout en Bobeldijk, die massaal op de politieke beraadslagingen over windturbines waren afgekomen met spandoeken, is geen alledaags gezicht in de statige politieke arena in Haarlem.  

Als het echter gaat om windturbines die de ’achtertuin’ van burgers dreigen te ontsieren, blijken diezelfde burgers de weg naar het provinciehuis wel degelijk te kunnen vinden.

Dat juist hun zoeklocatie kan worden doorgestreept – net als een locatie in de polder Wieringerwaard – zorgde voor een goede stemming in het provinciehuis.

In verzet.

In de laatste reguliere vergadering van PS voor de verkiezingen grepen voor- en tegenstanders de gelegenheid aan om de eerdere discussie over windturbines nog eens dunnetjes over te doen. Zo stelde PVV-voorman Dannij van der Sluijs dat 68 procent van de kiezers tegen windmolens zijn. ’Omdat ze onrendabel zijn en bovenal foeilelijk.’ Hij riep alle burgers, in gebieden waar windmolens dreigen te komen, op in verzet te komen.

Hij kreeg vooral bijval van Statenlid Hero Brinkman die vond dat de provincie zich heeft laten chanteren door het Rijk door in te stemmen met 685,5 MegaWatt. ’Dit is het failliet van de provincie. Je kunt ook tegen Den Haag zeggen: zoek het uit!’ En ook de ouderenpartijen maakten duidelijk tegen windenergie op land te zijn.

Volgens gedeputeerde Jaap Bond heeft de provincie zich juist verzet tegen het Rijk en heeft de coalitie het voor elkaar gekregen dat Noord-Holland niet 1100 MegaWatt opgelegd gekregen heeft. ,,Dat scheelt toch zo’n 130 windmolens’’, zei hij.

Voor GroenLinks gaat het allemaal niet ver genoeg. Statenlid Titia van Leeuwen zou graag zien dat er vooral wordt gekeken naar gebieden waar veel draagvlak is voor windmolens, ook al voldoen die dan niet aan de nieuwe afstandsnorm. Zij voorspelde dat de doelen voor 2020 niet gehaald worden.

Afgezien van de nieuwe afstandsnorm is de belangrijkste wijziging in het windmolenbeleid dat ook de locatie Haarlemmermeer Zuid nogmaals onderzocht wordt.

Gemeente Belangen Koggenland feliciteerd de aktiegroep uit Berkhout met het resultaat. Hoofdzakelijk door hun aktieve protest, is deze dreiging weg. reden: zonder draagvlak geen turbines.

FacebookTwitter

Hou geld in de knip

Geld niet uitgeven voor luxe.
Conform het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen 2013-2016 worden de Dr. Lohmanstraat en Handelskade opnieuw geasfalteerd. Tegelijk wordt de riolering vervangen in de Dr. Lohmanstraat.
Het door de gemeente opgestelde inrichtingsplan is door middel van e-participatie voorgelegd aan de aanwonenden. Door middel van dit forum op de website hebben aanwonenden hun wensen over de Dr. Lohmanstraat en Handelskade kunnen aangeven. Door hun inspraak zijn de inrichtingsvoorstellen aangepast, maar zijn ook wensen genegeerd.
PvdA en W-K  vinden dat dit onderwerp niet leeft, daar er niemand insprak en op de tribune zat, dat is toch wel heel kort door de bocht vindt het GBK. Wij als raadsleden zijn daar toch ook voor gekozen?? En in een situatie waar de tribune te klein is geweest voor een onderwerp, heeft dit mede door W-K, niet bijgedragen om tegemoet te komen aan de wensen van die mensen.(voorbeeld is op te vragen bij het GBK)
Gemeente Belangen Koggenland blijft bij hun standpunt, begrijpt dat onderhoud dient te gebeuren, maar het opwaarderen van een veilige situatie naar een visueel veiligere inrichting is geen garantie voor die veiligheid. Daarbij komt dat er groen opgeofferd wordt voor parkeerplaatsen, daar waar de zichtlijn van deze straat juist een bepalend beeld vormt voor deze straat. Het onderbreken van die zichtlijn door haaks geparkeerde auto’s doet daar enorm afbreuk aan.
Maar de grootste reden om de situatie te behouden zoals die nu, gaat voornamelijk om het feit dat deze  weg, veilig is. Met de voorgestelde fietsstroken dienen de auto’s van de bewoners naast de weg geparkeerd te worden, waardoor men een ruime en brede ‘racebaan’ creëert.  Deze worden dan ook nog onderbroken door zogenaamde middengeleiders voor het veilig oversteken van voetgangers. Echter worden deze middengeleiders eerder snelheidsremmers, waarbij de voetganger een vluchtmogelijk heeft.
Naast de praktische bezwaren, zijn er ook bedenkingen over de investeringen hiervan. Wanneer men de situatie laat (na het onderhoud) zoals die nu is, zullen behoorlijke besparingen, of ook wel uitgaven die niet hadden worden gedaan, gerealiseerd. Met de druk op het binnenhalen van een subsidie van 50.000 Euro,tracht men dit voorstel z.s.m. te kunnen aanbesteden, echter zullen de investeringen dermate lager zijn bij het behoudt van de eigenlijke situatie, dat er veel minder maatschappelijk geld nodig is.
Dat klopt ook als men het rekensommetje toepast, er is globaal aangegeven dat er een besparing ligt van 200.000 euro. Verklarend vanuit de gemeente is dat er weinig overblijft, echter als men de subsidie van een ander project hiervan loskoppelt (122.000) en de veel te hoge nieuw kosten voor bestek (26.000), geven wij rond de 125.000 euro minder uit. Het zou alleen de subsidie en de kosten van de nieuwe bestekberekeningen overbodig maken.
Voor het GBK is het duidelijk, laten zoals het is en geen onnodige investeringen doen voor enkel en alleen luxe.
FacebookTwitter

Brandweer is twee minuten sneller door nieuwe kazerne in Avenhorn.

De nieuwe brandweerkazerne in Avenhorn is vanaf vanochtend operationeel.
Dat betekent volgens Henk Middeljans, commandant van de brandweer in Koggenland, Opmeer en Hollands Kroon, dat de blusgroep Avenhorn gemiddeld twee minuten sneller kan uitrukken.
De tijdwinst heeft ermee te maken dat de meeste vrijwilligers van Avenhorn dichter bij de nieuwe kazerne op Buitenroede 2 werken en wonen dan bij de oude kazerne op Jaagweg 35. De oude brandweerkazerne is vanmorgen na 44 jaar ontruimd. Burgemeester Posthumus stelde het nieuwe onderkomen officieel in gebruik.Het nieuwe gebouw is een onderdeel van het netwerk van brandweerkazernes van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Naast het huisvesten van de blusgroep is de kazerne de werkplek voor onderhoud en de medewerkers Risicobeheersing en Opleidingen. Begin 2014 wordt een open dag gehouden.
bron: NHD
FacebookTwitter